De werkwijze van Het OefenHuys

Het OefenHuys werkt volgens de volgende opzet: eerst volgt een intake, vervolgens volgt een onderzoek om een diagnose vast te stellen. Daarna wordt er een plan van aanpak uitgewerkt en wordt contact opgenomen met school. Tot slot volgt een evaluatie.

Intake

Allereerst vindt er een gesprek met u als ouder(s) plaats, waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Wat is precies het probleem van uw kind, en op welk gebied heeft uw kind Remedial Teaching nodig. Dit gesprek is oriënterend van aard en kosteloos. Aangezien het om uw kind gaat, is het belangrijk dat uw kind bij dit gesprek aanwezig is. 

Onderzoek en diagnose

Aan de hand van de hulpvraag wordt een onderzoeksplan opgesteld. Welke testen zijn relevant, wat is het niveau van uw kind. Het onderzoek vindt plaats op afspraak, en wordt meestal in gedeeltes afgenomen. De resultaten en de diagnose die hier uit voortvloeien worden verwerkt in een verslag, dat met de ouders doorgesproken wordt. Aan de hand van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak betreft een periode van ongeveer 10 weken, afhankelijk van de problematiek. Tussentijds wordt het plan van aanpak met de ouders (mondeling) geëvalueerd, zodat u op de hoogte bent van de vorderingen. Het plan van aanpak is gebaseerd op het leren in kleine stapjes en het hebben van succeservaringen voor uw kind, zodat uw kind weer plezier in het leren krijgt. Een les duurt 45 minuten, de lessen van de faalangstreductie training en studiebegeleiding duren een uur. In overleg met school is het mogelijk om de lessen onder schooltijd te laten plaatsvinden.

Contact met school

Op verzoek van de ouders is het mogelijk om contact op te nemen met de school van uw kind. Immers, we streven allemaal hetzelfde doel na: het welbevinden van uw kind!

 

Evaluatie

Als het plan van aanpak is afgerond wordt dit met ouders geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten worden er verdere afspraken gemaakt. Dit kan betekenen dat de Remedial Teaching wordt afgerond of dat er een nieuw plan van aanpak wordt opgesteld.